Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče,

nezapomeňte náhradní termín Zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 je 24. 4. 2019 od 13:00 do 17:00 hod.

Děkujeme za dárečky k zápisu firmě SUN CE, STABILO, TEREZIA COMPANY? BAGMASTER a paní Evě Jandové, Papírníctví a hračkářství.

Fotodokumentaci najdete v části: FOTOGALERIE

Zveme Vás k zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020. K zápisu se dostavte s občanským průkazem a rodným listem dítěte.

Prosíme, abyste využívali celý čas zápisu, pořadí při zápisu není rozhodující pro přijetí žáka na naši školu. Škola postupuje podle kritérií, která jsou dána.

Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku:

1. V první řadě budou zařazeni do seznamu žáků naší školy všichni zájemci ze spádového obvodu naší školy (dle statistiky bychom měli mít pro všechny volnou kapacitu). Dále děti, které měly v loňském školní roce odklad školní povinné docházky.

2. Dále budou do seznamu našich žáků zařazeni zájemci z jiných spádových obvodů, kteří mají na naší škole staršího sourozence.

3.Ve třetím sledu se na naši školu dostanou ostatní zájemci z jiných spádových obvodů města Klášterce nad Ohří.

4. Následně budou přijímáni žáci, kteří nemají trvalé bydliště na území města Klášterce a v jejich obci není základní škola.

5. Poté budou přijímáni žáci, kteří nemají trvalé bydliště na území města Klášterce nad Ohří.

6. Výše zmíněnou vyhláškou není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými předpisy.

7. O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. Školský zákon a ve znění pozdějších předpisů.

8. Období umožňující zapsat dítě do první třídy začíná dnem 1. 4. (od 13:00 do 17:00 hod.) a končí dnem 2. 4. 2019 (od 13:00 do 17:00 hod.). Náhradní termín je 24. 4. 2019 (od 13:00 do 17:00 hod). Po tomto termínu ředitelství školy uzavře zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 a zveřejní pod evidenčním číslem na úřední desce školy a webových stránkách školy přijaté žáky.

9. V případě, že počet dětí, které se dostaví k zápisu, převýší kapacitu otvíraných prvních tříd, rozhodne škola o přijetí dětí z jiných spádových obvodů na základě transparentního losování.

„Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání” bude zasláno zákonnému zástupci na doručenku po uzavření administrativních úkonů spojených se zápisem žáků do prvních tříd.

O přijetí na naši školu zákonný zástupce neobdrží doklad, neboť v tomto případě jeho žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude vyhověno. Originál dokladu o přijetí se zakládá do spisu a je uložen v základní škole. (Pokud situace dovolí, budou seznamy dětí pod registračním číslem vyvěšeny do týdne).

Den otevřených dveří se uskuteční 28. 3. 2019

Přesvědčte se sami o vhodnosti naší školy pro vaše děti a využijte rovněž nabídky dne otevřených dveří, který proběhne ve čtvrtek 28. března 2019 od 15:00 -17:00 hod. V případě zájmu si budete moci prohlédnout školu v doprovodu žáků druhého stupně. Více informací o škole a dnech otevřených dveří najdete na www.zskratka.cz.

 

Všeobecné informace o zápisu

Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení škol. roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Odklad povinné školní docházky

O odkladu rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC atd.) a odborného lékaře, případně klinického psychologa. Ředitel rozhodne o odkladu v případě, že obě posouzení budou kladná. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud zákonný zástupce k zápisu nepřinese potřebná doporučení, je povinen je dodat škole v nejkratším možném termínu, avšak nejpozději do 30. dubna 2019.

 

Zahájení řízení

Zákonný zástupce žáka musí podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně k odkladu povinné školní docházky. Formuláře budou k dispozici při zápisu, ale jsou také ke stažení na webových stránkách školy (viz. níže - připravuje se). Současně vyplní souhlas s poskytnutím osobních údajů pro zřizovatele školy.

Založení spisu a obsah spisu

  • žádost zákonného zástupce dítěte
  • rozhodnutí ředitele školy
  • doklad o předání rozhodnutí
  • další písemnosti vztahující se k zápisu (odklad)
  • souhlas s poskytnutím osobních údajů

 

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek