Spolek rodiče škole, z.s

Dne 7. 9. 2017 zasedala valná hromada Spolku rodiče škole z. s., na jejímž zasedání byla zvolena jako nový předseda spolku Mgr. Ivana Blažková.  Funkci jí předával bývalý předseda spolku Mgr. Jiří Hnilička, kterému touto cestou děkujeme za práci, kterou pro spolek jako její předseda vykonal.

V závěrečné diskusi byl přednesen požadavek, aby o činnosti spolku bylo informováno na webových stránkách školy.  V přílohách tedy naleznete stanovy spolku, přehled hospodaření za loňský školní rok i zápis z valné hromady.

Na spolek rodiče žáků přispívají 150,-Kč k rukám třídní učitelky, nikoliv na účet školy!

Finanční prostředky jsou pak využity zejména na odměny žáků při různých kulturních a sportovních akcích, které škola pořádá. Viz. přehled hospodaření.

Děkujeme všem, kteří se valné hromady zúčastnili a přispěli tak k fungování celého spolku.

Hospodářka spolku Bc. Jana Pokorná