Školní družina

Vážení rodiče, 

rozdělení dětí do jednotlivých oodělení bude probíhat následovně:

 • přednostně se umístí do družin žáci 1. ročníků (p. vychovatelka I. Gregorová, M. Mišáková, M. Ryvolová)
 • do počtu třiceti dětí zde zůstávají žáci 2. ročníků, kteří budou rozděleni podle abecedního seznamu
 • stejný postup bude pro 3. - 5. ročníky do naplnění
 • zbývající děti budou v oddělení p. vychovatelky J. Pokorné
 • pokud bude zájem vyšší než 120 dětí, je připraveno odd ŠKOLNÍHO KLUBU OD 11:40 - 15:40 hod.

 Čipové karty budou až v průběhu měsíce října.

_____________________________________________________________________________________________________ 

Informace školní družiny - Aktuální informace o ŠD najdete v části "Novinky a akce školy" a "Fotogalerie"

 1. Provoz ŠD je od 5:45 do 16:00 hod. pro děti 1. stupně
 2. Ranní ŠD není povinná, příchod do 7:30 hod.
 3. Je nutné, aby děti měly všechny věci podepsané, hlavně boty a přezůvky!
 4. Aktovky zůstávají v šatně, děti si berou pouze notýsky ŠD.
 5. Pitný režim - dávejte dětem umělou láhev se šťávou.
 6. Rodičům je přístup do šaten zakázán!
 7. Doporučujeme nenosit drahé věci - neručíme za ně! Ani vlastní hračky.
 8. Děti ve ŠD musí mít zaplacené obědy přes účet banky nebo osobně u vedoucí jídelny a zakoupený čip. Nemělo by nedocházet k tomu, že dítě nemá na začátku měsíce zaplacené obědy. O čip se dítě stará samo, p. vychovatelka za čip neručí. Nutná každodenní kontrola rodičů.
 9. Informace o jídelně Vám sdělí vedoucí jídelny.
 10. Odchody dětí ze ŠD:Notýsky doporučujeme obalit. Prosíme rodiče, aby notýsky denně kontrolovali.
  • dle přihlášek, do notýsku napište, zda dítě ten daný den vyzvedne sourozenec nebo prarodič
  • děti předáváme přímo ve ŠD, neposíláme je před školu z bezpečnostních důvodů
 11. Vyzvedávání dětí ze ŠD je po obědě do 13 hod. nebo až po 15. hod. Během této doby probíhá výchovná činnost a nemusíme být vždy přítomní ve ŠD. Vyzvedávání dětí v jiný čas ruší děti od rozdělané práce a v tuto dobu je vypnutý vchodový zvonek. Je nutné odchody domluvit vždy předem osobně s paní vychovatelkou. Vstup je možný vždy přes vchodový telefon kanceláře školy.
 12. Úmyslně poškozené věci nebo věci ztracené - nutno nahradit.

 • S přihláškou do ŠD se platí úhrada na ŠD, tato zpráva Vám bude předložena na třídních schůzkách nebo osobně ve ŠD. Úhrada činí 100,− Kč na měsíc. Příspěvek bude využit na výtvarné a materiální zabezpečení chodu ŠD, dále se platí osobně ve školní družině za (odměny, soutěže pořádané ŠD, oslavy svátků a narozenin, vstupy na akce). Dítě, které nemá zaplaceno, nemůže se být zařazeno do ŠD.
 • Dále je doporučeno donést 2 balení (20 balíčků) papírových kapesníčků na školní rok - dodržování hygieny. Pití si každý den dítě přinese v umělé láhvi do třídy. Každý měsíc by bylo vhodné přinést balíček bonbónů, na odměny pro děti (nebo 10x balíček na celý rok).
 • Dítě si musí přinést věci na převlečení - na vycházku, na hřiště (tepláky a vhodnou obuv).     Na VV dlouhé triko nebo zástěrku - neručíme za ušpiněné věci.
 • Vše podepsané v tašce!

 • Ve všech odděleních probíhá veškerá výchovná činnost podle nového Školního vzdělávacího programu pro školní družiny.
 • Konzultační hodiny ve ŠD každý den od 15:30 do 16:00 hod. nebo v určený den na konci každého měsíce.
 • V jiném čase se Vám p. vychovatelky nemohou věnovat.
 • Zákaz vstupu do ŠD mezi děti během činnosti, zákaz vstupu do šaten.
 • Hledáme sponzory pro ŠD.

Individuální odchody ze ŠD, na oběd nebo do knihovny, musí být potvrzeny souhlasem a podpisem rodičů!

 

Řád školní družiny

Školní družina (ŠD) tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není pokračováním školního vyučování.

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, rekreace a odpočinku žáků zaměstnaných rodičů.

Pořadník pro umístnění dítěte:

 
 1. zaměstnaní oba rodiče
 2. jeden z rodičů zaměstnán
 3. nezaměstnaní rodiče

Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řadem školní družiny, který je vyvěšen v učebně. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele školy z družiny vyloučen.

Provozní doba ŠD

600 - 1600

Příjem dětí do školní družiny

600 - 715

Ranní odpočinková a relaxační činnost

600 - 800

Výchovná činnost

1140 - 1600

Žák je do ŠD přihlášen po řádném vyplnění zápisního lístku, zápisní lístky jsou k dispozici u vychovatelky ŠD (umisťovány jsou zejména žáci 1. a 2. tříd, z vážných rodinných důvodů výjimečně žáci 3. tříd).

Dle ustanovení o platbách zákonných zástupců hradí rodiče dobrovolný příspěvek ve výši 300,- Kč za jedno pololetí. Peníze se využijí na materiální zabezpečení výchovných činností. Vyúčtování k nahlédnutí rodičům na požádání u hospodářky školy p. Koppové.

Docházka do ŠD se řídí přihláškou (individuálně), každá změna musí být vždy zaznamenána v přihlášce. Doba výchovné činnosti v době od 1300 do 1500 se musí dodržovat. Během této doby nelze bez předchozí domluvy děti vyzvednout, nemusí být totiž v budově školy přítomny (vyzvednout je lze před 1300 nebo po 1500).

Děti mohou chodit buď do ŠD, nebo na kroužek pořádaný školou aj. Nelze vypouštět ani čekat na děti, které chodí na tyto kroužky.

Ve ŠD je zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví žáků.

Dočasné umisťování žáků do ŠD lze pouze v ranních hodinách po domluvě s rodiči a vedením školy z vážných důvodů.

Kontakt rodičů s vychovatelkami ŠD je možný buď individuálně (možno každý den od 1530 do 1600) nebo na třídních schůzkách pořádaných školou.

Roční plán akcí

Plán činností byl sestaven podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu. Všechna oddělení školní družiny se během celého roku budou zabývat tematickými okruhy Školního vzdělávacího programu.

 1. Místo, kde žijeme
 2. Lidé kolem nás
 3. Lidé a čas
 4. Rozmanitost přírody
 5. Člověk a jeho zdraví

Během celého školního roku proběhnou individuální soutěže v každém oddělení na udržení kázně a slušného chování dětí ve škole i na veřejnosti.